Utazási szerződés

Utazási szerződés

Jelen szerződés készült a VENTOURA TRAVEL Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-110351,székhely: 9798 Ják, Arany János u. 17., adószám: 23351950-2-18, bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700127- 71755023-51100005; M.K.E.H. eng. szám: U-001262) vállalkozásában működő VenToura Travel Utazási Iroda–, a továbbiakban Utazásszervező (telephelye: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 27-31., tel.és fax: +3694-312-972, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; www.ventouratravel.hu) és a szerződést aláíró Utas (vagy Utas nevében eljáró megbízott) között.

A Felek között létrejött jelen Utazási Szerződésre a Ptk., az utazási és az utazást közvetítő szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28) Korm. előírásaiban, jelen szerződésben foglaltak, valamint az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. Rendelet vonatkozó rendelkezéseinek keretei között a jelen Szerződés rendelkezései irányadók azzal, hogy a jelen Szerződés rendelkezéseitől az Utas számára kedvezőbb feltételeket jelen Szerződésben felek kiköthetnek. Az Utas a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Utazási megrendelőn nevesített Utastársak nevében megbízottként eljár, jelen utazási szerződést az Utazási megrendelőben említett Utastársak is magukra érvényesnek fogadják el.

1. Az Utazásszervező és az Utas (vagy megbízottja, továbbiakban Utas) között jelen utazási szerződés akkor jön létre, ha a szolgáltatást Utas/Megrendelő a jelen szerződés részét képező Utazási megrendelő alapján írásban megrendeli, az Utazásszervező pedig a megrendelést írásban visszaigazolja/elfogadja/nyilvántartásba veszi. Az Utas – az Utazási megrendelő aláírásával egyidejűleg - kijelenti, hogy az Utazásszervező által kiadott utazási ajánlatban (tájékoztatóban), jelen szerződésben és jelen szerződés egyéb, lent felsorolt mellékleteiben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. Az Utazásszervező a jelen Szerződés és Utazási megrendelő egyik példányát köteles az Utasnak átadni. Amennyiben az Utas és a Megrendelő személye eltér, Utazásszervező nem köteles vizsgálni, hogy Megrendelő és Utas között milyen megbízási viszony áll fenn. Megrendelő köteles az Utast minden, az utazás szempontjából fontos tényről informálni, az ebből adódó károkért az Utazásszervező nem tartozik felelősséggel.

2. Az utazási csomag dokumentációja: az Utazásszervező által kiadott utazási ajánlat (programfüzet vagy egyéb tájékoztató), akciós ajánlat, az Utazási megrendelő az Utas által esetlegesen megjelölt kérésekkel és az Utazásszervező írásos visszaigazolása (Voucher). A fenti dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

3. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját és a részvételi díjat a VenToura Travel Utazási Iroda éves programfüzetében az adott útnál, a „Fontos tudnivalók” című résznél leírtak, valamint a jelen szerződéshez csatolt egyéb mellékletek tartalmazzák. Részletes információk olvashatóak a VenToura Travel weboldalán is. Ezen ismeretek hiánya nem képez reklamációalapot. A megrendelt szolgáltatás közvetített szolgáltatásokat is tartalmazhat.

4.A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az Utas által megrendelt szolgáltatások Utazásszervező által írásban történt visszaigazolása esetén lép hatályba. Amennyiben az Utas az előleg befizetésével egyidejűleg ún. útlemondási biztosítást kötött, úgy a Biztosítótársaság a lemondásból eredő kötbérköltség lemondási lemondási feltételek szerint jogosan visszajáró összeget önrész nélkül megtéríti a biztosító társaság szabályzata alapján, a megfelelő dokumentáció benyújtását követően. Az Utas nem követelheti az Utazásszervező szervezési díjának visszatérítését.

5. Többnapos utazás esetén az Utas az Utazási megrendelő aláírását és annak Visszaigazolását (Voucher) követően, vagy egyéb esetben utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más Utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás elindulása előtt 30 nappal esedékes. A fizetendő részvételi díj előleg az utazás részvételi díjának 40%-a. Egynapos utazások esetén a részvételi díj egy összegben, a megrendeléssel egyidejűleg esedékes. Az Utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött Utazási Szerződés megszűnését eredményezi. A részvételi díj előleg megfizetett összege teljes mértékben visszajár az Utasnak, ha az utazás az Utazásszervező érdekkörében felmerült bármely okból hiúsul meg.

6. Az Utazásszervező kötelezi magát, hogy az utazási ajánlataiban minden esetben jelzi, hogy a részvételi díj tartalmazza-e a baleset, poggyász és útlemondási biztosításokat. Ettől eltérő esetben részvételi díj az utazás programjában szereplő szolgáltatások díját, az Utazásszervező eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az esetleges/vonatkozó ÁFA összegét foglalja magában; a részvételi díj nem tartalmazza a baleset-, betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatára vonatkozó (repülőjegy és útlemondási) biztosítások díjait, belépőjegyek díját és egyéb felmerülő költségeket.

7. A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt az Utazásszervező a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. (Határérték: 1 €=340 Ft; gázolaj= 450 Ft/liter.) A díjemelés indokát és mértékét az Utazásszervező az Utassal írásban közli. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül dönthet az utazási szerződéstől történő elállásról és erről haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni, ekkor az Utazásszervező a befizetett összeget visszatéríti, a visszatérítés időpontjáig járó törvényes kamattal együtt. Amennyiben az Utas nem nyilatkozik, az Utazásszervező ezt úgy értelmezi, hogy az Utas elfogadta a megváltozott részvételi díjat és vállalja a különbözeti összeg megfizetését (ráutaló magatartás).

8. Elállási jog:

8/1. Utazásszervező részéről:

8/1/1. Ha az Utazásszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az Utazásszervező a fentiekben foglaltakon túlmenően köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha

  • a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és erről az Utast többnapos utazás esetén az utazás megkezdését 20 nappal, egynapos utazások esetén 7 nappal előbb telefonon, illetve írásban tájékoztatta. Felek megállapodnak, hogy írásban közöltnek tekintik az egymás között postai levél, fax, illetve e-mail útján történt értesítést is.

8/1/2. Amennyiben több napos utazás esetén az utazás megkezdését megelőző 30. napig az Utas elmulasztja a teljes részvételi díj megfizetését, az Utazásszervező külön értesítés nélkül szintén elállhat a szerződéstől, és azt tárgytalannak tekintheti. Ebben az esetben az Utazásszervező nem köteles visszafizetni az utazási szolgáltatás ellenértékeként addig befizetett díj összegét.

8/1/3. Megilleti az elállás joga az Utazásszervezőt abban az esetben is, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény (a célországban bekövetkezett – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyon biztonságát veszélyeztető – politikai esemény, valamint természeti csapás) veszélyezteti. Ebben az esetben, ha az Utazásszervező a szerződéstől eláll, az alábbiakra jogosult az Utas:

a) az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a különbözetet az Utasnak megtéríteni.

b) követelheti a teljes befizetett díj visszafizetését és a díj után járó törvényes kamat megfizetését (az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat).

9. Amennyiben az Utazásszervező az utazás feltételeit a szerződéskötés után rajta kívül álló okból lényegesen meg kívánja változtatni (pl. az utazás időpontjának megváltozása, az eredeti ajánlathoz képest alacsonyabb kategóriájú szálláshely biztosítása, ha a meghirdetett programokat és kirándulásokat nem lehet teljes körűen megtartani, stb.), az Utas a változás közlésétől számított 3 napon belül az utazási szerződéstől elállhat. Az elállás jogkövetkezményeire a 8/1/3. a) és b). pontban foglaltak irányadók. Nem minősül a szerződés lényeges változtatásának, ha az Utazásszervező az egyes részszolgáltatásokat kényszerű okokból megváltoztatta, de vele azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást biztosított.

10. Ha az Utas nem az előző pontokban felsorolt okok miatt, az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől eláll, vagy a szerződést bármikor módosítja, az alábbi kártalanítást kell bánatpénzként megfizetnie:

- 60-36. nap a részvételi díj 10 %-a

- 35-15. nap a részvételi díj 40 %-a

- 14-8. nap a részvételi díj 75 %-a

- 7 napon belül a részvételi díj 100 %-a.

Az Utas köteles az általa korábban igényelt fakultatív kirándulások árát is megfizetni. A bánatpénz megállapításánál a határidőbe a lemondás napja beleszámít, de az utazás első napja nem. A fizetendő bánatpénzt az Utazásszervező jogosult levonni az Utasnak visszajáró díj összegéből. A repülőjegyek lemondási feltételeire a légitársaságok által kikötött határidők és feltételek vonatkoznak, amelyek szigorúbbak a fentieknél. Ezen légitársasági szerződési és lemondási feltételek légitársaságonként és repülőjegy foglalásonként eltérőek. Lemondás esetén a repülőtéri illeték mértéke lemondási díjként (bánatpénz) tekinthető a légitársaság visszaigazolása alapján.

11. A 9. és 10. pont esetében indokolt visszafizetés az Utas szerződéstől való elállásától számított 8 napon belül történik.

12. Az Utas jogosult az Utazási szerződésben és megrendelőben lekötött utazásban való részvételi jogát harmadik személy részére engedményezni. Az Utas az engedményezésről haladéktalanul köteles írásban az Utazásszervezőt tájékoztatni és az igazolt többletköltségeket viselni. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az Utazási szerződésben és megrendelőben leírt feltételeknek, és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik. Engedményezésre csak változatlan szolgáltatások mellett van lehetőség, az utazás megkezdését megelőző második munkanap 12.00 óráig. Amennyiben az engedményezett személy a szükséges utazási okmánnyal, vízummal nem rendelkezik, illetve repülőjegy foglalásnál névátírásra más részére már nincs lehetőség, az Utazásszervezőt kártérítési kötelezettség nem terheli.

13. Az Utazási Szerződés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Utazásszervező felel az Utazási Szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha

a) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, vagy

b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

c) vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény – háborús események, sztrájkok, nagyobb erőhatalom, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok –, amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.

Az Utazásszervező az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét jelen szerződésben a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

14. Az Utazásszervező a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda stb.), vagy közvetítője útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

a) Ha az Utazásszervező az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az Utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

b) Amennyiben az Utas a szolgáltatások bármelyikét kifogásolja, köteles ezt az idegenvezetővel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, aki köteles jegyzőkönyvet felvenni, melyben saját véleményét is mellékeli és ennek egy példányát köteles az Utasnak átadni. Az idegenvezető erről az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatja és a szükséges intézkedéseket megteszi. Amennyiben Utas a fentiek szerint az igénybe vett utazáson nem jelzi a kifogását, úgy a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényét hazaérkezést követően haladéktalanul, legfeljebb a hazaérkezést követő 8 napon belül köteles az Utazásszervezőhöz írásban bejelenteni. A kárigény késedelmes bejelentéséből származó kárért a kárfelelősséget az Utas viseli. Az Utazásszervező köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az Utast.

15. Az Utazásszervező az Utast a jelentkezéskor tájékoztatja arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat (vízum stb.) az Utas szerzi be vagy megbízásából az iroda. Az Utast tájékoztatja az egyes adatszolgáltatási időkről. A határidő elmulasztása esetén az utazás az Utasnak felróható okból meghiúsultnak tekinthető.

16. A VenToura Travel – az utazó kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzit országok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

17. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint az úti cél ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az Utast terhelik. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

18. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkező szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén, az Utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.

19. Az Utas poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazása során az Utas maga gondoskodik, hacsak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Utazásszervező közreműködője át nem vette.

20. Várakozási idő az Utasra: 15 perc. Jelentkezéskor az utasnak kontakt telefonszámot kell megadnia, hogy induláskor, ha szükséges, fel lehessen vele venni a kapcsolatot. Amennyiben az Utas a program során bármikor nem jelenik meg időben a megbeszélt helyen és telefonon sem érhető el, a csoport 15 perces várakozást követően folytatja a programot. Ebben az esetben az Utas saját maga köteles gondoskodni az autóbuszhoz visszajutásáról vagy esetleges hazautazásáról is. Utas ezen esetekben kártérítési igénnyel az utazási iroda felé nem léphet fel.

21. Az Utas köteles elfogadni és betartani a csoportos utazásokon elvárható, általános etikai és utazási szokásokat. Amennyiben ezt többször és utastársakra vonatkozóan is bántóan megsérti, akkor a csoportvezető az Utas utazását megszakíthatja és leszállíttathatja a járműről (pl. részegség, hangoskodás, agresszív magatartás, a többi utas nyugalmának többszöri bántó megzavarása, stb.). Ebben az esetben hazautazásáról az Utas saját maga kell, hogy gondoskodjon és kártérítési igénnyel az iroda felé nem fordulhat, de a VenToura Travel Utazási Iroda és partner szolgáltatói az Utastól az általa okozott kár megtérítését követelheti.

22. Az ellenérték nélkül kiválasztott üléshelyek változtatásának jogát az iroda különleges helyzetekre tekintettel (pl. eltérő alaprajzú autóbusz) fenntartja!

23. Az Utazásszervező Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal bejegyzési száma: U-001262.

24. Az Utazásszervező a működéséhez előírt vagyoni biztosíték és utasbiztosítások vonatkozásában az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést.

25. Az Utazásszervező által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek elsődlegesen megegyezésére törekednek.

26. A díjemelés indokoltsága és az Utazási Szerződés hiányossága vagy vitás kérdések tekintetében az Utas az iparkamarák mellett működő Békéltető Testülethez (www.bekeltetes.hu) vagy fogyasztóvédelmi szabálysértés esetén a területileg illetékes járási hivatalokhoz (http://jarasinfo.gov.hu) fordulhat. A 2016. december 31-én megszűnt Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Jelen szerződés aláírói jelen szerződésből fakadó igényeiket elsősorban békésen rendezik, de a peres úton való jogérvényesítéséhez elfogadják általános eljáró hatóságként (hatáskörtől függően) a Szombathelyi Járásbíróság vagy a Szombathelyi Törvényszék illetékességét.

Alulírott kijelentem, hogy a VenToura Travel Utazási Szerződését, a hozzá tartozó kiegészítésekkel együtt ismerem és elfogadom, az útlemondási szabályokat megismertem, az utazással kapcsolatos információkat megkaptam és aláírásommal magam és utastársaim nevében is kötelezőnek elfogadom. Tudomásul veszem, hogy online foglalás esetén a szerződés elfogadásának bejelölése ugyanolyan értékű szerződés elfogadást jelent, mintha közvetlen aláírással történt volna. Kijelentem, hogy a VenToura Travel Kft. hatályos adatkezelési szabályzatát és adatkezelési tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve elfogadom.

Szombathely, 20…………………………………

             -----------------------------------------                                 ----------------------------------------

             Utas (Utas megbízottja) aláírása                                    VenToura Travel Utazási Iroda

Jelen szerződés hatályos: 2020. január 3-tól visszavonásig